Результаты наших разработок

Опубликованы в авторитетных международных журналах и представлены на крупнейших конгрессах:

2022
Alexandra Lebedeva, Maxim Ivanov, Ekaterina Ignatova, Grigoriy Timokhin, Margarita Sharova, Vladislav Mileyko, Valentina Yakushina, Kuznetsova Olesya, Maria Stepanova, Polina Shilo, Fedor Vladimirovich Moiseenko, Nikita Volkov, Igor Plaksa, Andrey Isaev, Margarita Gayryan, Ilya Pokataev, Alexey Rumyantsev, Evgeny Ledin, Alexey Tryakin, Mikhail Fedyanin
Alexandra Lebedeva, Maxim Ivanov, Ekaterina Ignatova, Grigoriy Timokhin, Margarita Sharova, Vladislav Mileyko, Valentina Yakushina, Kuznetsova Olesya, Maria Stepanova, Polina Shilo, Fedor Vladimirovich Moiseenko, Nikita Volkov, Igor Plaksa, Andrey Isaev, Margarita Gayryan, Ilya Pokataev, Alexey Rumyantsev, Evgeny Ledin, Alexey Tryakin, Mikhail Fedyanin
2022
Alexandra Lebedeva, Maxim Ivanov, Olesya Kuznetsova, Margarita Sharova, Ekaterina Ignatova, Alexey Tryakin, Vladislav Mileyko, Mikhail Fedyanin, Dmitry Nosov
Alexandra Lebedeva, Maxim Ivanov, Olesya Kuznetsova, Margarita Sharova, Ekaterina Ignatova, Alexey Tryakin, Vladislav Mileyko, Mikhail Fedyanin, Dmitry Nosov
2022
Н. В. Карпова, М. В. Иванов, В. А. Милейко, А. А. Румянцев, Т. А. Титова, Г. А. Аракелян, А. П. Оганесян, А. В. Каныгина, Е. И. Шарова, Р. А. Гафанов, А. С. Калпинский, Б. Я. Алексеев, А. И. Семенова, С. А. Проценко, Ф. В. Моисеенко, В. Б. Матвеев, Д. А. Носов
Н. В. Карпова, М. В. Иванов, В. А. Милейко, А. А. Румянцев, Т. А. Титова, Г. А. Аракелян, А. П. Оганесян, А. В. Каныгина, Е. И. Шарова, Р. А. Гафанов, А. С. Калпинский, Б. Я. Алексеев, А. И. Семенова, С. А. Проценко, Ф. В. Моисеенко, В. Б. Матвеев, Д. А. Носов
Все публикации
2022
Alexandra Lebedeva, Yulia Shaykhutdinova, Daria Seriak, Ekaterina Ignatova, Ekaterina Rozhavskaya, Divyasphoorthi Vardhan, Sofia Manicka, Margarita Sharova, Tatiana Grigoreva, Ancha Baranova, Vladislav Mileyko & Maxim Ivanov
Alexandra Lebedeva, Yulia Shaykhutdinova, Daria Seriak, Ekaterina Ignatova, Ekaterina Rozhavskaya, Divyasphoorthi Vardhan, Sofia Manicka, Margarita Sharova, Tatiana Grigoreva, Ancha Baranova, Vladislav Mileyko & Maxim Ivanov
2021
Mandrina M.O., Breder V.V., Ivanov M.V., Lebedeva A.A., Gorbatsevich V.V., Laktionov K.K., Kononets P.V.
Mandrina M.O., Breder V.V., Ivanov M.V., Lebedeva A.A., Gorbatsevich V.V., Laktionov K.K., Kononets P.V.
2019
M. Ivanov, M. Ivanov, A. Kasianov, E. Rozhavskaya, S. Musienko and V. Mileyko.
M. Ivanov, M. Ivanov, A. Kasianov, E. Rozhavskaya, S. Musienko and V. Mileyko.
2019
M. Ivanov, P. Chernenko, V. Breder, K. Laktionov, E. Rozhavskaya, S. Musienko, A. Baranova and V. Mileyko.
M.f Ivanov, P.f Chernenko, V.f Breder, K.f Laktionov, E.f Rozhavskaya, S.f Musienko, A.f Baranova and V.f Mileyko.
2018
M. Ivanov, A. Matsvay, O. Glazova, S. Krasovskiy, M. Usacheva, E. Amelina, A. Chernyak, M. Ivanov, S. Musienko, T. Prodanov, S. Kovalenko, A. Baranova, K. Khafizov.
M. Ivanov, A. Matsvay, O. Glazova, S. Krasovskiy, M. Usacheva, E. Amelina, A. Chernyak, M. Ivanov, S. Musienko, T. Prodanov, S. Kovalenko, A. Baranova, K. Khafizov.
2017
M. Ivanov, K. Laktionov, V. Breder, P. Chernenko, E. Novikova, E. Telysheva, S. Musienko, A. Baranova and V. Mileyko.
M. Ivanov, K. Laktionov, V. Breder, P. Chernenko, E. Novikova, E. Telysheva, S. Musienko, A. Baranova and V. Mileyko.
2016
V. Mileyko, M. Ivanov, E. Novikova, E. Telysheva, P. Chernenko, V. Breder, K. Laktionov and A. Baranova.
V. Mileyko, M. Ivanov, E. Novikova, E. Telysheva, P. Chernenko, V. Breder, K. Laktionov and A. Baranova.
2015
Ivanov M, Baranova A, Butler T, Spellman P, Mileyko V.
Ivanov M, Baranova A, Butler T, Spellman P, Mileyko V.
2012
E.S. Klimenko, I. A. Zaporozhchenko, V. A. Mileyko, E. S. Morozkin, M. V. Koulintchenko, P. P. Laktionov, Yu. M . Konstantinov
E. S. Klimenko, I. A. Zaporozhchenko, V. A. Mileyko, E. S. Morozkin, M. V. Koulintchenko, P. P. Laktionov, Yu. M. Konstantinov
2011
M. Ivanov, P. Chernenko, V. Breder, K. Laktionov, E. Rozhavskaya, S. Musienko, A. Baranova and V. Mileyko.
Bryzgunova O., Bondar A., Morozkin E., Mileyko V., Vlassov V., Laktionov P.
2011
Ponomaryova A.A., Rykova E.Y., Cherdyntseva N.V., Skvortsova T.E., Cherepanova A.V., Morozkin E.S., Mileiko V.A., Litvjakov N.V., Dobrodeev A.Y., Zav'yalov A.A., Tuzikov S.A., Chikova E.D., Vlassov V.V., Laktionov P.P.
Ponomaryova A.A., Rykova E.Y., Cherdyntseva N.V., Skvortsova T.E., Cherepanova A.V., Morozkin E.S., Mileiko V.A., Litvjakov N.V., Dobrodeev A.Y., Zav’yalov A.A., Tuzikov S.A., Chikova E.D., Vlassov V.V., Laktionov P.P.
2010
E.S. Morozkin, E.M. Loseva, V.A. Mileyko, K.S. Zadesenets, N.B. Rubtsov, V.V. Vlassov, P.P. Laktionov
E.S. Morozkin, E.M. Loseva, V.A. Mileyko, K.S. Zadesenets, N.B. Rubtsov, V.V. Vlassov, P.P. Laktionov

Наши разработки запатентованы

Наши разработки запатентованы