Результаты наших разработок

Опубликованы в авторитетных международных журналах и представлены на крупнейших конгрессах:

2021
Mandrina M.O., Breder V.V., Ivanov M.V., Lebedeva A.A., Gorbatsevich V.V., Laktionov K.K., Kononets P.V.
Mandrina M.O., Breder V.V., Ivanov M.V., Lebedeva A.A., Gorbatsevich V.V., Laktionov K.K., Kononets P.V.
2019
M. Ivanov, M. Ivanov, A. Kasianov, E. Rozhavskaya, S. Musienko and V. Mileyko.
M. Ivanov, M. Ivanov, A. Kasianov, E. Rozhavskaya, S. Musienko and V. Mileyko.
2019
M. Ivanov, P. Chernenko, V. Breder, K. Laktionov, E. Rozhavskaya, S. Musienko, A. Baranova and V. Mileyko.
M.f Ivanov, P.f Chernenko, V.f Breder, K.f Laktionov, E.f Rozhavskaya, S.f Musienko, A.f Baranova and V.f Mileyko.
2018
M. Ivanov, A. Matsvay, O. Glazova, S. Krasovskiy, M. Usacheva, E. Amelina, A. Chernyak, M. Ivanov, S. Musienko, T. Prodanov, S. Kovalenko, A. Baranova, K. Khafizov.
M. Ivanov, A. Matsvay, O. Glazova, S. Krasovskiy, M. Usacheva, E. Amelina, A. Chernyak, M. Ivanov, S. Musienko, T. Prodanov, S. Kovalenko, A. Baranova, K. Khafizov.
Все публикации
2017
M. Ivanov, K. Laktionov, V. Breder, P. Chernenko, E. Novikova, E. Telysheva, S. Musienko, A. Baranova and V. Mileyko.
M. Ivanov, K. Laktionov, V. Breder, P. Chernenko, E. Novikova, E. Telysheva, S. Musienko, A. Baranova and V. Mileyko.
2016
V. Mileyko, M. Ivanov, E. Novikova, E. Telysheva, P. Chernenko, V. Breder, K. Laktionov and A. Baranova.
V. Mileyko, M. Ivanov, E. Novikova, E. Telysheva, P. Chernenko, V. Breder, K. Laktionov and A. Baranova.
2015
Ivanov M, Baranova A, Butler T, Spellman P, Mileyko V.
Ivanov M, Baranova A, Butler T, Spellman P, Mileyko V.
2012
E.S. Klimenko, I. A. Zaporozhchenko, V. A. Mileyko, E. S. Morozkin, M. V. Koulintchenko, P. P. Laktionov, Yu. M . Konstantinov
E. S. Klimenko, I. A. Zaporozhchenko, V. A. Mileyko, E. S. Morozkin, M. V. Koulintchenko, P. P. Laktionov, Yu. M. Konstantinov
2011
M. Ivanov, P. Chernenko, V. Breder, K. Laktionov, E. Rozhavskaya, S. Musienko, A. Baranova and V. Mileyko.
Bryzgunova O., Bondar A., Morozkin E., Mileyko V., Vlassov V., Laktionov P.
2011
Ponomaryova A.A., Rykova E.Y., Cherdyntseva N.V., Skvortsova T.E., Cherepanova A.V., Morozkin E.S., Mileiko V.A., Litvjakov N.V., Dobrodeev A.Y., Zav'yalov A.A., Tuzikov S.A., Chikova E.D., Vlassov V.V., Laktionov P.P.
Ponomaryova A.A., Rykova E.Y., Cherdyntseva N.V., Skvortsova T.E., Cherepanova A.V., Morozkin E.S., Mileiko V.A., Litvjakov N.V., Dobrodeev A.Y., Zav’yalov A.A., Tuzikov S.A., Chikova E.D., Vlassov V.V., Laktionov P.P.
2010
E.S. Morozkin, E.M. Loseva, V.A. Mileyko, K.S. Zadesenets, N.B. Rubtsov, V.V. Vlassov, P.P. Laktionov
E.S. Morozkin, E.M. Loseva, V.A. Mileyko, K.S. Zadesenets, N.B. Rubtsov, V.V. Vlassov, P.P. Laktionov

Выступления на международных конференциях

Париж
Конференция MAP-2018
Париж
Конференция MAP-2018
Копенгаген
ESMO-2016
Лондон
Конференция MAP-2019

Наши разработки запатентованы

Наши разработки запатентованы